Impressum & Ochrana údajov

Impressum

Zverejnenie podľa § 25 Mediálneho zákona § 5 ECG a § 14 Podnikového zákonníka

Vlastník médií a vydavateľ
SMB Holding GmbH
Gewerbepark 25
8075 Hart bei Graz

T +43 0316 49 19 00-0
F +43 0316 0 49 19 00-6190
M office.graz@smb.at

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: 8075 Hart bei Graz
Číslo obchodného registra: FN 519639a
Súd obchodného registra: Krajinský súd pre civilné právne záležitosti Graz
Orgán podľa ECG: Vedenie kraja Graz-Umgebung (Graz-okolie)
DIČ: ATU74883619

Komora
Hospodárka komora Steiermark, WKO Link

Podnikateľské oprávnenia
Plynová a sanitárna technika
Vzduchotechnika (remeslo)
Obchodní agenti
Vykurovacia technika (remeslo)
Zámočník (remeslo)
Prenechanie pracovných síl

Obchodné vedenie spoločnosti

Mag. Walter Krassnitzer, konateľ SMB Holding GmbH
Ing. Hermann Grundnig, konateľ SMB Holding GmbH
Gertrude Rossmann, Prokuristka SMB Holding GmbH

Zodpovedný za obsah
SMB Holding GmbH

Fotky
Krottmaier, Bildhauer, Lukas Dostal, iStock, SMB Holding GmbH, Shutterstock

Vyhlásenie o autorských právach SMB Holding GmbH
Povolenie používať, kopírovať a rozmnožovať dokumentáciu zverejnenú zo strany SMB na tejto webovej stránke sa udeľuje za nasledovných podmoenok: Každá kópia musí obsahovať toto vyhlásenie o autorských právach v plnom rozsahu. Žiadna časť dokumentácie nesmie byť použitá na komerčné účely, výlučne iba na informatívne účely v rámci jednej spoločnosti. Všetky informácie zverejnené na tejto webovej stránke majú čisto informatívny charakter, bez akéhokoľvek vyhlásenia či záruky, výslovného ani implicitného. SMB môže obsiahnuté informácie postupom časou zmeniť alebo doplniť.

Copyright by
SMB Holding GmbH – Mag. Walter Krassnitzer & Ing. Hermann Grundnig, konateľ

Posledná zmena
24.01.2023

Ochrana údajov

Ochrana Vašich osobnývh údajov je pre SMB Holding GmbH, (následne „my“, „nám“) a pre jej dcérske spoločnosti (spolu „SMB“) veľmi dôležitá.

Spracúvavame Vaše osobné údaje výlučne v rámci ustanovení rakúskeho zákona o ochrane osobných údajov (GDPR – Nariadenie (EU) 2016/697 Európskeho parlamentu a Rady z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, o voľnom pohybe osobných údajov a o zrušení smernice 95/46/ES) a zákona o ochrane údajov.

Vy ako používateľ našej webovej stránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v zmysle tohto vyhlásenia.

Nižšie Vás informujeme o nás a takisto o type, rozsahu a účele zhromažďovania a použitia údajov ako aj o Vašich právach:

1. Kto sme – Zodpovedný za spracovanie údajov

Zodpovedný za spracovanie údajov je SMB Industrienalagenbau GmbH. Nájdete nás:

SMB Holding GmbH
Gewerbepark 25
8075 Hart bei Graz

FN 519639a

T +43 0316 49 19 00-0
F +43 0316 0 49 19 00-6190
M office.graz@smb.at

2. Zhromažďovanie a spracovanie údajov

Spracúvame tie osobné údaje, ktoré nám ako používateľ webovej stránky a/alebo ako zákazník svojimi údajmi poskytnete, napríklad v rámci dopytu.

Právnym základom pre spracovanie údajov sú

Začatie zmluvy a jej splnenie podľa článku 6 odsek 1 písmeno b GDPR. Aby sme Váš dopyt mohli spracovať k Vašej spokojnosti, potrebujeme Vaše údaje.

Zákonné povinnosti podľa článku 6 odseku 1 písmena c GDPR, ktoré musíme splniť, ako napríklad zákonom predpísané povinnosti archivácie a dokumentácie.

Oprávnené záujmy našej spoločnostii v zmysle článku 3 odseku 1 písmena f GDPR a oprávnené záujmy v zmysle článku 6 odseku 1 písmena f GDPR, nasledované treťou stranou, napr. Vás chceme ako záujemcov našej ponuky cielene informovať o aktuálej ponuke a novinkách a takisto o ponuke našich výrobkov, alebo Vás poprípade pozvať na podujatie či akciu.

3. Použitie a poskytnutie osobných údajov

Na našej webovej stránke nedochádza k automatickému získavaniu priamych osobných údajov. Iba ak aktívne zadávate osobné údaje, napr. Vaše meno, adresu alebo e-mail, dávate nám tieto údaje.

Pokiaľ nám ako používateľ našej stránky a/alebo zákazník poskytujete osobné údaje, použijeme ich výlučne na nasledovné účely:

 • na zodpovedanie Vášho dopytu
 • na realizáciu zmlúv
 • na technickú administráciu
 • na informácie o našich službách a produktoch. Iba s Vašim osobitným súhlasom použijeme Vaše údaje na zasielanie reklamy, mailom, napr. letákov.

Aké údaje zhromažďujeme je zrejmé z jednotlivých formulárov. Odoslaním takýchto formulárov akceptujete, aby sme s vami za týmto účelom mailom alebo inou cestou, pokiaľ ju uvediete, nadviazali kontakt. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Údaje v prípade potreby poskytujeme v rámci SMB ďalej dcérskym spoločnostiam, ktorých sa dopyt týka. Tretím údaje neposkytujeme.

Webová stránka nevytvára osobné používateľské profily.

Určité aplikácie protokolujú Vašu IP adresu temporárne. Priradenie Vašej IP adresy k iným osobným údajom nie je možné, okrem hore uvedených prípadov, pokiaľ ste nám Vaše údaje poskytli samy.

Osobné údaje poskytujeme alebo inak posúvame tretím len vtedy, pokiaľ to je potrebné pre účely uzatvorenia zmluvy alebo z dôvodu vyúčtovania, alebo pokiaľ ste ako užívateľ webovej stránky a/alebo zákazník predtým na to udelili súhlas. Ako používateľ webovej stránky a/alebo zákazník máte právo, udelený súhlas kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

Uložené osobné údaje budú zmazané, ak ako používateľ webovej stránky a/alebo zákazník odvoláte súhlas s uložením, a ak Vaše údaje pre splnenie účelu za akým boli uložené nie sú potrebné a ak ich uloženie z iných zákonných dôvodov nie je prípustné resp. sa stane neprípustným.
Údaje pre účely vyúčtovania a účtovníctva podliehajú zákonnej povinnosti uschovávania podľa Spolkového poriadku o poplatkoch a žiadosť vymazania sa ich nedotýka.

4. Informácie, oprava, vymazanie

Na písomnú žiadosť Vás kedykoľvek radi informujeme o osobných údajoch uložených k Vašej osobe.

Otázky a požiadavky posielajte prosím e-mailom na datenschutz@smb.at alebo nás kontaktujte pod kontaktnými údajmi uvedenými v bode 1.

V prípade, ak nami spracované údaje nie sú správne, informujte nás o tom prosím. Bezodkladne ich opravíme a budeme Vás o tom informovať. V prípade, ak si neželáte ďalšie spracovanie Vašich údajov z našej strany, žiadame Vás aby ste nám to oznámili. Vaše údaje samozrejem obratom vymažeme a budeme Vás o tom informovať. V prípade ak vymazaniu budú brániť závažné právne dôvody, budeme Vás o tom bezodkladne informovať.

Okrem toho máte právo na vymedzenie spracovania a prenosu dát. V prípade, ak máte pocit že pri spracúvaní Vašich údajov porušujeme rakúske alebo európske právo na ochranu osobných údajov a porušujeme tým Vaše práva, prosím skontaktujte sa s nami a spolu preberieme otvorené body. Samozrejme máte takisto právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu údajov resp. európskom orgáne pre dohľad resp. zavolať na súd.

5. Automatické uloženie informácií (Logfiles)

Server Logfiles

Poskytovateľ stránky zhromažďuje a ukladá informácie automaticky v takzvaných Server-log-súboroch, ktoré nám Váš browser automaticky posiela. K tým patria:

 • Navštívená webová stránka
 • Čas a dátum prístupu
 • Množstvo poslaných údajov v bytoch
 • Zdroj/odkaz, odkiaľ ste sa na stránku dostali
 • Použitý browser
 • Použitý prevádzkový systém
 • Použitá IP adresa

Získané údaje slúžia výlučne na hľadanie chýb a vylepšenie webovej stránky. Server Logfily sa po 14tich dňoch úplne vymažú, okrem prípadu, ak by konkrétne body poukazovali na nezákonné konanie.
Tieto údaje nespájame s inými prameňmi.
Základom pre spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR, ktorý povoľuje spracovanie údajov pre splnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

6. Cookies, Social plugins a iné nástroje analýzy tretích

6.1 Všeobecne ku Cookies

Aby sme ponuku ušili špecifickejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie, používa naša webová stránka takzvané „Cookies“.

Cookie je malý záznam, ktorý je možné uložiť na Vás pevný disk. Tento záznam je vytvorený webovým serverom, pomocou ktorého ste cez webový prehliadač (napr. Internet Explorer, Netscape Navigator) vytvorili spojenie a posiela sa na Vás. Pomocou Cookie je Vás tak pri ďalšej návšteve webovej stránky možné znova rozpoznať bez toho, aby ste museli ešte raz zadávať údaje ktoré ste už predtým zadávali.

Informácie obsiahnuté v Cookies používame napr. aby sme zistili, či ste prihlásený, alebo aké údaje ste už predtým poskytli, alebo aby sme Vás ako používateľa spoznali, keď dôjde k spojeniu medzi našim webovým serverom a Vašim prehliadačom. Väčšina prehliadačov Cookies automaticky akceptuje.

S použítím našej webovej stránky, akonáhle akceptujete Cookies podľa svojich nastavení prehliadača, súhlasíte s použitím týchto Cookies.

Na tejto webovej stránke používame dva druhy Cookies:

Session Cookies: Sú temporárne Cookies, ktoré ostávajú v Cookie-súbore Vášho prehliadača do doby, pokiaľ neopustíte našu webovú stránku a po ukončení návštevy na stránke sú automaticky vymazané.

Trvalé Cookies: Pre lepšiu prozákaznícku orientovanosť ostávajú Cookies na Vašom konečnom zariadení uložené a povoľujú nám znovurozponanie Vášho prehliadača pri ďalšej návšteve.

Cookies tretích poskytovateľov pochádzajú od iných poskytovateľov ako je poskytovateľ webovej stránky. Je možné ich použiť napríklad pre zhromažďovanie informácií na účely reklamy, preddefinované zákaznícky orientované obsahy a webové štatistiky.

Väčšina prehliadačov je štandardne nastavených tak, že akceptujú všetky Cookies. Vy môžete Váš prehliadač nastaviť tak, že budete o Cookies informovaný a Cookies budú povolené iba v jednotlivých výnimočných prípadoch, alebo budú všeobecne odmietnuté, tak ako možete aktivovať aj automatické vymazanie Cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivácii Cookies môže byť funkcionalita našej webovej stránky obmedzená.

Na Vašom počítači môžete uložené Cookies kedykoľvek odstrániť vymazaním temporárnych internetových súborov.

Cookie nastavenia zmeniť6. Nástroje analýzy

Pri návšteve našej stránky môže byť Vaše správanie pri surfovaní štatisticky vyhodnotené, pokiaľ túto funkciu máte aktivovanú na našom Cookie-baneri. Robí sa to predovšetkým pomocou Cookies a takzvanými programami analýzy. Analýza Vášho správania pri surfovaní prebieha anonymne; správanie pri surfovaní nie je možné nasledovať späť k Vám. Analýzu, ukladanie a využívanie Vašich údajov môžete kedykoľvek zrušiť deaktiváciou tejto možnosti v našich nastaveniach Cookies.

a) Matomo

Táto webová stránka využíva Open Source webovú analýzovú službu Matomo. Matomo používa takzvané „Cookies“. Sú to textové súbory ukladané na Vašom počítači umožňujúce analýzu používania webovej stránky z Vašej strany. Informácie ktoré Cookie o využívaní stránky vytvoria pritom nebudú uložené na serveri tretieho poskytovateľa, ale na našom vlastnom serveri.

Ukladanie Matomo-Cookies a využívanie tohto nástroja analýzy prebieha na základe článku 6 odseku 1 písmena f GDPR. Poskytovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na anonymnej analýze užívateľského správania, aby mohol optimalizovať tak webovú ponuku, ako aj svoju vlastnú reklamu.

Informácie o používaní tejto webovej stránky získané z Cookies neposúvame tretím. Sú vyhodnocované výlučne v rámci spoločnosti.
Ukladaniu Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením v rámci Vášho softvéru prehliadača.

Pokiaľ s ukladaním a používaním Vašich údajov nesúhlasíte, môžete ukladanie a používanie deaktivovať v nastaveniach Cookies. V takomto prípade bude vo Vašom prehliadači uložený Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni tomu, aby Matomo ukladal užívateľské dáta. Ak svoje Cookies vymažete má to za následok, že sa vymaže aj Matomo Opt-Out-Cookie. Opt-Out je potrebné znova aktivovať pri ďalšej návšteve našej stránky. Matomo-Cookie ostávajú na Vašom konečnom zarianí tak dlho, pokiaľ ich nevymažete.

Matomo je na strane servera nastavený tak, že zohľadňuje „Do Not Track“ nastavenia prehliadača. Okrem toho sa vymazávajú posledné 2 Byty IP-adresy. Návštevnícke logy sa automaticky mažú po 14tich dňoch, archivované reporty sa vyčistia a vymažú po 6tich mesiacoch.

b) Google Maps

Táto webová stránka využíva Google Maps pre zobrazenie informácií z mapy. Pri používaní Google Maps Google získava, spracúvava a využíva aj údaje o využívaní Maps-funkcií zo strany návštevníkov webových stránok. Bližšie informácie o spracovaní údajov zo strany Google nájdete pri Upozorneniach k ochrane údajov zo strany Google na https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/
V Centre na ochranu údajov tam môžete zmeniť aj Vaše nastavenia tak, aby ste Vaše údaje mohli spravovať a chrániť.

7. Údaje zo žiadosti o zamestnanie

So zaslaním podkladov k žiadosti o zamestnanie súhlasíte so spracovaním osobných údajov ako sú meno, titul, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, vzdelanie, pracovné skúsenosti, platové predstavy a tých údajov a fotiek, ktoré tvoria súčasť listu, životopisu, vysvedčenia alebo iných zaslaných dokumentov, s účelom uschovania, zbierania a poskytnutia v rámci databázy SMB Holding GmbH so žiadosťami o zamestnanie.

Uvedené údaje ostávajú uložené v SMB Holding GmbH dvanásť mesiacov na účely spracovania žiadosti a pre prípad ďalších otázok. Vaše údaje bez Vášho súhlasu nebudú poskytnuté tretím. Údaje sú spracované na základe zákonných ustanovení § 96 odsek 3 TKG ako aj článku 6 odseku 1 písmena a (súhlas) a písmena b (potrebné pre splnenie zmluvy) GDPR.

Otázky k Vašim údajom zo žiadosti adresujte na:

SMB Service GmbH
Do rúk pána Harald Michlmair
Gewerbepark 25
8075 Hart bei Graz
michlmair.harald@smb.at